DIOS

DIOS

Terminen för diakonalt och socialt arbete (DIOS)

Överallt möter vi sociala utmaningar och människor i utsatthet. Människor som lämnat något bekant och tvingats fly till något okänt. Människor som lever i eller nära ett missbruk. Människor som på olika sätt hamnat i utkanten av samhället.

Mitt i detta finns du och jag. I vår professionella roll, i vårt engagemang i kyrka eller i vårt privata sammanhang. Många församlingar är engagerade i sociala projekt men saknar ofta fördjupad teologisk reflektion kring hur kyrkan ska förstå dessa processer. Det finns också ett stort antal församlingsanställda som har en diakonal inriktning på sina tjänster utan att de fått utbildning för dessa uppgifter. DIOS är en utbildning som tränar människor att tänka på sina sociala uppgifter ur ett kristet perspektiv, oavsett om det är i en roll i församling eller inte.

Vi tror att socialt arbete, diakoni och teologisk reflektion och fördjupning hör ihop. För att kunna bedriva ett socialt arbete som hjälper människor på det sätt och på den plats de behöver måste det också finnas en tyngd och förankring i det arbete som utförs. Oavsett om du är pastor, socionom, arbetar inom den ideella sektorn eller är engagerad i din församling.

DIOS erbjuder utbildning inom socialt arbete och diakoni med teologisk fördjupning och reflektion. Med forskningen som utgångspunkt får du förståelse för diakonins betydelse för kyrkans uppdrag i teori och praxis. Du får möjlighet att reflektera över din roll och möta olika professioner som alla arbetar för samma sak. Du får teologisk fördjupning med praktisk förankring.

Vill du fördjupa dig i socialdiakonala frågor och få förståelse för hur kyrka och samhälle kan samverka på bästa sätt för människor i utsatthet? Välkommen till DIOS!

DIOS kan läsas på flera sätt:

Som terminsprogram

Terminsprogrammet DIOS bygger på en 20-veckors folkhögskolekurs i Social-diakonal tjänst (FL15) på halvfart, och två parallella högskolekurser. DIOS-programmet har i regel lektioner på onsdagar men även vissa fredagar. Kursen är processinriktad och utgår från att man har en social-diakonal miljö (församling eller idéburen verksamhet) som utbildningsplats för fältstudier och träning. Syftet är att få redskap, reflektion och träning för ledarskap i sociala och diakonala verksamhetsområden. Under v 36 och v 45 möts deltagarna onsdag-torsdag med övernattning i Örebro.

Som fortbildningskurser

DIOS tre högskolekurser på vardera 7,5 hp går på kvartsfart över hela terminen. De har vardera tre separata kursdagar och några webbaserade seminarier. Dessutom ingår en gemensam temadag och webbaserade seminarier däremellan. Webbseminarier läggs på tider som deltagarna själva kommer överens om.

Upplägget är planerat så att det kan passa som fortbildning och fördjupning för yrkesverksamma samtidigt som det fungerar väl för dem som kan läsa DIOS på helfart. Kurserna handlar om:

DIOS går att läsa på samtliga studiecenter och på Campus.

Kontakt: Maria Ledstam: maria.ledstam@altutbildning.se

Daniel Grahn

Generalsekreterare Erikshjälpen

Jag tror att en fördjupning av både den teoretiska grunden – i det teologiska till varför man gör detta – och rent konkret utbildning och kompetens kring socialt arbete, ledarskap, hur man på bäst sätt hjälper människor, att man inte ska göra människor beroende av en – kommer att leda till något väldigt bra. För samhället, för kyrkor och församlingar och för svensk kristenhet.

DIOS